top of page

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PACIENTILOR

Drepturile pacienţilor

Drepturile pacienţilor sunt reglementate de Legea nr.46/2003 şi Normele de Aplicare prin OrdinulMinisterului Sănătătii Publice nr. 386/2004;

 • Pacienţii au dreptul la îngrijirile medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale ale unităţii;

 • Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană fără nici o discriminare;

1. Dreptul pacientului la informaţia medicală

 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza;

 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de serviciide sănătate;

 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării;

 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a planului de tratament propus, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra riscurilor generale de neefectuarea tratamentului şi nerespectarea recomandărilor medicale, precum şi cu privire la datele despre diagnostic şi prognostic;

 • Pacientul are dreptul de a decide dacă doreşte sau nu să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă psihică;

 • Informaţiile se aduc la cunoştinţa pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare;

 • Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat despre situaţia sa medicală şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său;

 • Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, dar numai cu acordul pacientului;

 • Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării;

2. Dreptul pacientului privind procedurile medicale de recuperare

 • Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o procedura din planul de recuperare asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi planului de tratament trebuie explicate pacientului;

 • Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare dignosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale;

3. Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului

 • Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul sau datele personale sunt confidenţiale, chiar şi după decesul acestuia. Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres. În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului este obligatorie.

 • Pacientul are acces la datele medicale personale.

 • Orice amestec în viaţa privată, familială, a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului.

 • Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

4. Drepturile pacientului la tratament si îngrijiri medicale

 • În cazul în care centrul de recuperare este obligat să recurgă la selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament, care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe criterii medicale.

 • Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de dotare necesare şi personal cu competenta corespunzătoare.

 • Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale.

 • Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiuni pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unităţii respective.

 • Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării de sănătate .

 

Obligatiile pacienţilor

1. Să respecte regulile ce se aplică în centru;

2. Să păstreze ordinea, liniştea şi curăţenia în centru;

3. Să respecte programul de vizite şi de masă precum şi circuitele funcţionale din centru;

4. Să nu deterioreze bunurile din centru;

5. Să respecte indicaţiile terapeutice ale medicului pe perioada internării;

6. Să nu părăsească centrul fără aprobare pentru probleme extramedicale; în cazul în care are drept de învoire să nu depăşească timpul care i-a fost acordat;

7. Să păstreze şi să predea în bune condiţii echipamentul de centru şi lenjeria de pat primite pentru şederea în centru;

8. Se interzice complet fumatul in incinta centrului avand in vedere prevederile Legii nr. 349/2002 art. 3, alin.11. Nerespectarea acestei prevederi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 100– 500 RON.

bottom of page